Финансовый отчет за 2010г.

Разделы:

 ЗВІТ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИСклад Спостережної ради

(станом на 31.12.2010 року)

Волков Анатолій Сергійович – голова спостережної ради
Журавльова Ірина Петрівна – заступник голови спостережної ради
Вакулік Віктор Федорович – секретар спостережної ради
Пархоменко Віктор Петрович – член спостережної ради
Стрельнікова Валентина Григорівна – член спостережної ради
 

ЗВІТ

Шановні колеги!

Звітуємо про завершений ювілейний, десятий рік роботи нашої кредитної спілки. Для нас це був рік не тільки святкування, а й, насамперед, рік боротьби з наслідками світової фінансової кризи. Можемо відзначити, що в цілому ми досягли бажаного результату. Загальні активи кредитної спілки зросли на 46,6%, зобов’язання на 51,9%, капітал на 30,1%. Порівнюючи показники з 2009 роком, можна зробити висновок, що негативна тенденція кризи зламана і ми повернулись на шлях розвитку.

Звичайно, неможливо було досягти успіхів без участі наших членів. Тому хочу подякувати всім, хто брав активну участь у роботі спілки та наших заходах. Окрема подяка членам спілки за звернення до органів влади на підтримку діяльності кредитних спілок. Маємо надію, що це допоможе на державному рівні вдосконалити, а не знищити роботу кредитної кооперації. Щиро вам дякую!

Що не вдалося в минулому році? Нажаль, ми поповнили резервний фонд лише на 3,8%. Це найнижчий показник за останні п’ять років. І якщо ми плануємо розвиватись надалі, треба приділити особливу увагу цьому питанню.

Одним з найважливіших завдань на майбутнє є також посилення співпраці із підприємствами та організаціями, трудові колективи яких користуються нашими послугами. Пропаганда переваг кредитної кооперації - стратегічний напрямок нашої роботи з моменту заснування кредитної спілки. Адже і сьогодні мало хто знає, що механізм кооперації дозволяє робити вигідні заощадження, та отримувати кредити дешевше, ніж в інших установах.

Завершуючи звіт, хочу побажати всім здоров’я, успіхів та можливості втілити плани в життя, в тому числі, за допомогою послуг нашої організації.

Голова Спостережної ради А.С.Волков

Возврат к началу
ЗВІТ ПРАВЛІННЯСклад Правління

(станом на 31.12.2010 року)

Бєлоглазенко Олександр Валентинович – голова правління
Довганчук Наталя Євгенівна – заступник голови правління
Костелецька Марина Григорівна – член правління
 

ЗВІТ

Правління у складі 3 осіб призначене рішенням спостережної ради 18 квітня 2008 року. У звітному періоді Правління будувало роботу виходячі з принципів відповідності кредитної спілки всім вимогам законодавства і щоденного надання якісних послуг своїм членам. Для розгяду питань діяльності спілки Правління провело 69 засідань.

Щоденно, на початок робочого дня, в кредитній спілці перевіряються державні нормативи, які регулюють діяльність кредитних спілок. За нормативними розрахунками станом на кінець року кредитна спілка мала можливість залучати депозити від одного члена у розмірі до 607 382, 15 грн. та надавати кредити одному члену розміром до 334 956, 28 грн.

Для забезпечення стабільної роботи та диференціювання пасивів ми отримали позику від Українського кредитного фонду (м.Львів) на загальну суму 400 тис. грн.

У звітному році скінчився термін дії ліцензії на залучення депозитів. Правління підготувало необхідні документи та отримало нову ліцензію з надання фінансових послуг по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки строком на три роки, серія АВ № 534890 від 05.07.2010 року.

Також в звітному періоді закінчився строк дії кваліфікаційного свідоцтва голови правління. 21 жовтня 2010 року голова успішно склав іспити та отримав нове свідоцтво на відповідність професійним вимогам терміном на три роки.

Спеціалізована комп’ютерна програма «CUProgram» підтримувалась у належному стані. Своєчасно продовжувалася дія ключей на ліцензію програми. Завдяки програмі ретельно ведеться облік кредитів і депозитів по кожному члену спілки.

Кредитна спілка у звітному році залишалась активним членом асоціацій – Кримської Асоціації Кредитних Спілок (м.Сімферополь) і Всеукраїнської Асоціації Кредитних Спілок (м.Київ) та продовжила участь у Об’єднанні кредитних спілок «Програма захисту вкладів» (м.Київ).

Голова Правління О.В.Бєлоглазенко

Возврат к началу
ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУСклад Кредитного комітету

(станом на 31.12.2010 року)

Довганчук Наталя Євгенівна – голова кредитного комітету
Бєлоглазенко Олександр Валентинович – заступник голови кредитного комітету
Костелецька Марина Григорівна – секретар кредитного комітету
 

ЗВІТ

Кредитний комітет у складі 3 осіб був призначений рішенням спостережної ради 21 квітня 2008 року. У звітному році кредитним комітетом проведено 160 засідань, на яких приймались рішення про надання кредитів, проводився моніторинг наданих кредитів та приймалися рішення про роботу з простроченими позиками.

У 2010 році кредитний портфель спілки виріс на 34,3 %. Загальна кількість наданих кредитів за рік - 324. Загальна сума наданих кредитів склала 6 875 339,12 грн. У звітному році намітилась позитивна тенденція зменшення кількості прострочених кредитів у порівнянні з минулим роком на 40,7%.

Але разом з тим, збільшився обсяг неповерненних кредитів, що склало 102 118, 42 грн, або 1,48% від кредитного портфеля. Для покриття збитків сформовано резерв, який на кінець року складав 130 696, 91 грн. Таким чином, можна сказати, що проблемні кредити не загрожують фінансовому стану спілки.

Працюючи з боржниками кредитна спілка подала на розгляд суду у звітному році 10 справ. По всіх справах маємо рішення на нашу користь. Але, нажаль, через вкрай незадовільну роботу Державної виконавчої служби, не всі кошти повернуті до спілки.

Враховуючи складну економічну ситуацію, кредити надавлись у звітному періоді тільки тим позичальникам, які мають позитивну кредитну історію та постійно поповнють додаткові пайові членські внески. Також перевага надавалась членам кредитної спілки, які надавали справку про заробітну плату з постійного місця роботи та безготівково, через бухгалтерію, перераховували гроші на погашення кредиту. Ще хочу додати, що черга на кредити не зменшилась – попит на гроші є, але перевага надається не тим, хто прийшов по рекламі, а тим, кого порекомендували діючі члени спілки або їхні родичі та знайомі, тобто дуже ретельно перевіряються особисті дані людей, які беруть кредити.

Голова Кредитного комітету Н.Є.Довганчук

Возврат к началу
ВИСНОВОК РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇСклад Ревізійної комісії

(станом на 31.12.2010 року)

Вершиніна Тетяна Василівна – голова ревізійної комісії
Рябіцька Валентина Олександрівна – заступник голови ревізійної комісії
Овсяннікова Ірина Миколаївна – секретар ревізійної комісії
 

ВИСНОВОК

Ревізійна комісія у складі 3 осіб обрана загальними зборами 21.04.2008р. У звітному році було проведено 7 засідань. Під час роботи комісії були проведені перевірки касової дисципліни, виконання фінансових нормативів, достовірність фінансової звітності спілки.

Згідно частини 2 статті 22 Закону України "Про кредитні спілки" достовірність річної звітності кредитної спілки підтверджена висновком приватного підприємства “Аудиторська фірма «Кримська аудиторська служба», яка здійснює аудиторську діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів № 0496, що видане згідно з рішенням Аудиторської палати України від 23.02.01 р. № 99 та подовжене рішенням АПУ від 27.01.2011 р. № 227/3, а також свідоцтва про внесення у Реєстр аудиторів, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових організацій, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Ревізійна комісія зазначає, що Голова Правління Кредитної спілки “Кримкредитсоюз” та СПД Левченко І.С., з якою укладений договір про ведення бухгалтерського обліку в кредитній спілці, відповідають кваліфікаційним вимогам, мають відповідну освіту, стаж роботи, мають відповідні кваліфікаційні сертифікати встановленого зразка. Спостережна рада і Правління дотримуються в своїй роботі Статуту та Положень, надають звітність своєчасно та у повному обсязі, проводять контроль дотримання фінансових нормативів.

У звітному році були перевірки, а саме – Державної податкової інспекції в м.Сімферополь та ревізія Фонду соцільного страхування з тимчасової втрати працездатності. Значних порушень не виявлено. За незначні порушення виявлені в ході перевірки ДПІ сплачено штрафи на суму 1906,46 грн.

На підставі проведених перевірок, а також аудиторського висновку, ревізійна комісія робить висновок, що фінансова звітність спілки відповідає вимогам законодавства України та вважає фінансовий стан спілки стабільним.

Голова Ревізійної комісії Т.В.Вершиніна

Возврат к началу
Фінансовий звіт за 2010 рікОсновні балансові статті Початок року Кінець року Зміни за рік,
у відсотках
Активи, разом 5 286 505,59 7 748 602,87 +46,6%
Кредити надані, в тому числі: 5 119 165,15 6 875 339,12 +34,3%
членам кредитної спілки 5 119 165,15 6 875 339,12 +34,3%
кредитним спілкам - -  
Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі: 418 309,86 312 377,98 -25,3%
Прострочені кредити 354 794,86 210 259,56 -40,7%
Неповернені кредити 63 515,00 102 118,42 +60,8%
Безнадійні кредити 0 0  
Сума фактично сформованого резерву покриття збитків від неповернених позичок 123 280,40 130 696,61 +6,0%
Фінансові інвестиції, в тому числі: - -  
Грошові кошти на депозитних рахунках в банках - -  
Внески (вклади) на депозитні рахунки в об’єднану кредитну спілку - -  
Внески до капіталу кооперативного банку - -  
Внески до капіталу об’єднаної кредитної спілки - -  
Державні цінні папери - -  
Внески до капіталу бюро кредитних історій - -  
Кошти до спільних фінансових фондів асоціацій - -  
Основні засоби 14 436,21 9 676,27 -33,0%
Капітальні інвестиції - -  
Грошові кошти 274786,63 989 176,60 +260,0%
Витрати майбутніх періодів 1 398,00 1 390,00 -0,6%
Зобов’язання кредитної спілки, в тому числі: - 3 717,49  
Внески (вклади) членів на депозитні рахунки 3 999 461,12 6 073 821,47 +51,9%
Інші платні зобов'язання 3 654 558,13 5 600 339,01 +53,2%
Неоплатні зобов'язання 285 000,00 400 000,00 +40,4%
Капітал кредитної спілки, в тому числі: 59 902,99 73 482,46 +22,7%
Пайовий капітал, в тому числі сформований за рахунок: 1 287 044,47 1 674 781,4 +30,1%
Обов’язкових пайових внесків 514 975,37 983 335,09 +90,9%
Додаткових пайових внесків 7 450,00 8 070,00 +8,3%
Резервний капітал 507 525,37 975 265,09 +92,2%
Додатковий капітал 617669,31 641 446,31 +3,8%
Нерозподілений дохід (збиток) 50 000,00 50 000,00 0,0%

З повним текстом фінансової звітності та звітних даних, достовірність яких підтверджена приватним підприємством «Аудиторська фірма «Кримська аудиторська служба» можна ознайомитись в приміщенні кредитної спілки "Кримкредитсоюз"


Возврат к началу
Виконання бюджету за звітний рікДОХОДНА ЧАСТИНА: План Факт
Проценти за кредитами 1 300 000 1 335 599,42
Проценти від фінансових інвестицій - -
Інші доходи - -
Доходи разом 1 300 000 1 335 599,42
ВИТРАТНА ЧАСТИНА (КОШТОРИС) План Факт
Витрати, пов'язані із залученням коштів, в тому числі: 930 000 1 087 071,36
Нараховані проценти за внесками (вкладами) на депозитні рахунки членів кредитної спілки 880 000 1 039 459,03
Нараховані проценти за зобов'язаннями перед юридичними особами 50 000 47 612,33
Загальна сума операційних витрат, в тому числі 216 825 232 676,38
Витрати на страхування кредитів та внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитних рахунках - -
Витрати на нарахування заробітної плати та обов'язкових платежів 86 825 84 914,11
Інші операційні витрати, у тому числі: 120 000 135 621,73
на благодійну діяльність    
Витрати на формування спільних фінансових фондів асоціацій    
Податок на прибуток нарахований    
Інші витрати 10 000 12 140,54
Витрати на формування резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок 20 000 7 416,21
Витрати на списання несплачених процентів за кредитами    
Усього витрат 1 166 825 1 327 163,95
Фінансовий результат 133 175 8 435,47
Розподіл доходу, у тому числі:    
на формування резервного капіталу 33 175 8 435,47
на розподіл доходу на додаткові пайові внески    
Нерозподілений дохід (збиток) 100 000  


Голова Правління О.В.Бєлоглазенко

Фінансовий звіт розглянуто спостережною радою
(протокол засідання спостережної ради № 1/11 від 04 лютого 2011 року)

Фінансовий звіт розглянуто ревізійною комісією
(протокол засідання ревізійної комісії № 1/11 від 07 лютого 2011 року)


Возврат к началу
Розподіл доходу у 2010 році за основними статтямиДiаграма розподілу доходу у 2010 році за основними статтями

Витрати, пов'язані з виплатою процентів - 81,39%

Сума операційних витрат - 17,42%

Витрати на формування резервів - 1,19%

Возврат к началу
Основні показники роботиДинаміка обсягів кредитів по роках (тис.грн)
Динаміка обсягів депозитів по роках (тис.грн)
Динаміка капіталу по роках (тис.грн)

Возврат к началу


О персональных данных

Становитесь членом КПК "КрымКредитСоюз"!